ஒரு இழுவை ஒரு சர்வோ மோட்டார் வெளிப்புற காதுகுழாய் தானியங்கி மாஸ்க் இயந்திரம்